Μηχανή συσκευασίας ΧΑΡΤΙ κοπής ΧΑΡΤΙ

Μηχανή συσκευασίας ΧΑΡΤΙ κοπής ΧΑΡΤΙ

Συσκευασία ΧΑΡΤΙ κοτολέτας

Για συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας MAP σε προκατασκευασμένους άκαμπτους δίσκους

μηχανή συσκευασίας κρέατος
μηχανή συσκευασίας κεφαλής